ADLİ BİLİMLER VE SUÇ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
YAZARLARA NOTLAR

ADLİ BİLİMLER VE SUÇ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Turkish Journal of Forensic Sciences and Crime Studies

Yazarlara Notlar

Yayın İlkeleri

Adli Bilimler ve Suç Araştırmaları Dergisi, Polis Akademisi Adli Bilimleri Enstitüsü tarafından yılda iki defa basılı ve e-dergi formatında adli bilimleri kapsayan disiplinlerde yayın yapan akademik ve bilimsel bir dergidir.

Adli Bilimler ve Suç Araştırmaları Dergisi’nde ulusal ve uluslararası alanda kabul görmüş kriterler doğrultusunda hazırlanan özgün araştırma, derleme, inceleme, çeviri (yazarından ve yayıncı kuruluştan izin almak koşuluyla), edisyon kritik, kitap-sempozyum değerlendirmeleri vb. çalışmalar yayınlanır.

 

Derginin Amacı ve Kapsamı

Adli bilimler, günümüzde suç ve suçlunun saptanması ve suçun ve suçluluğun kanıtlanması aşamasında yürütülen, adli ve idari soruşturmalar sırasında elde edilen maddi delillerin incelenmesi ve değerlendirilmesi esasına dayalı olarak birçok disiplinden destek alan bir bilim dalıdır. Bu bilim dalının gelişebilmesi ve doğru şekilde uygulanabilmesi için, yardım aldığı disiplinleri ve bu alanlardaki bilimsel gelişmeleri ve araştırmaları takip edebilmek oldukça önemlidir. Multidisipliner bir esasla gelişen adli bilimler, tıp, biyoloji, kimya, antropoloji, istatistik, psikoloji, sosyoloji, hukuk ve ekonomi gibi alanlar ve bu alanların alt dallarını kapsayacak büyüklükte bir inceleme alanına sahiptir. Dolayısıyla bu alandaki tüm gelişmeleri, doğru ve bilimsel kriterlere uygun şekilde çalışmak, bu çalışmaları doğru kaynaklar aracılığıyla yayınlayabilmenin önemi tartışmasızdır. Adli Bilimler ve Suç Araştırmaları dergisinin birçok disiplini bir araya getirip araştırmacılara ve akademisyenlere sunabileceği ve bu alanda referans bir dergi özelliği kazanabileceği düşünülmektedir.

Adli Bilimler ve Suç Araştırmaları Dergisi amaç bakımından “Adli Bilimler” odaklı olup, ulusal ve uluslararası düzeyde Adli Bilimler ve ilişkili alt disiplinlere dair problemleri disipliner veya disiplinlerarası açıdan ele alarak kuramsal ve uygulamalı özgün çalışmalar yayımlamayı kendisine ilke edinmiştir. Bu çerçevede hazırlanan tüm çalışmalara da açıktır.

Danışma kurulunda farklı ülkelerden yerli ve yabancı akademisyenlerin yer aldığı Dergi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere, yılda iki kez yayımlanır. Adli Bilimler ve Suç Araştırmaları Dergisinde Türkçe ve İngilizce dilindeki makaleler yayınlanır. Dergide yayımlanan yazıların daha önce hiçbir yayın organında yayımlanmamış olması gerekmektedir. Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş olan bildiriler, bu durumun belirtilmesi şartıyla kabul edilebilir.

İlk yayımlandığı tarihten itibaren asgari 25 yıl geçmiş olan; önem ve etki bakımından klasik metin olarak değerlendirilebilecek yazı ve çeviriler, daha önce yayımlanmamış olma kuralının istisnasını oluşturur. Bu tür metinlere daha önce yayımlanıp yayımlanmamış olmalarına bakılmaksızın dergide yer verilebilir.

Makale Değerlendirme Süreçleri

Dergiye gönderilen makaleler derginin internet sayfasında yer alan Makale Yönetim Sistemi’ne (MYS) yüklenecektir. Yazılar, bilgisayar ortamında ve dizgi programlarında kullanılabilecek şekilde Word formatında gönderilmelidir.

Dergiye gönderilen makaleler editör ve/veya editörler tarafından öncelikle şekil incelemesinden geçirilir. Şekil şartlarını sağlamayan çalışmalar hakem değerlendirilmesine alınmamakta, yazar(lar)dan şekil şartlarını sağlamaları istenmektedir. Şekil şartlarına ilişkin doküman derginin internet sitesinden indirilebilir. Şekil şartlarını sağlayan makaleler ilgili alan editörleri tarafından incelenerek uygun bulunduğu takdirde hakem değerlendirme sürecine alınır. Dergiye yayımlanmak üzere yollanan makaleler, “kör hakem” yöntemiyle değerlendirilmektedir. Editör, editör yardımcısı veya alan editörleri tarafından makaleler, alanında uzman en az iki hakeme gönderilmektedir. İki hakemin görüş ayrılığı durumunda, üçüncü bir hakemin görüşüne başvurulmaktadır. Editörler hakemlerden gelen eleştiri ve önerileri kendi değerlendirmeleri ile birlikte yazar/lara iletmektedir. Değerlendirme sonuçları en fazla 90 gün içinde yazara bildirilir. Üçüncü bir hakeme gönderilen eserlerde bu süre 120 güne çıkabilmektedir. Düzeltme talep edilen eserler, editör tarafından yazara gönderilir ve düzeltme için gerekli ek süre, yazara verilir. Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda, makalenin yayımlanmasına, yazardan hakem raporuna göre düzeltme istenmesine ya da yazının reddedilmesine karar verilmekte ve karar yazara iletilmektedir. Basımı uygun bulunan yazıların, yayımlanıp yayımlanmayacağına ya da derginin hangi sayısında yayımlanacağına editörler ve/veya yayın kurulu karar verir. Yazar, süreç konusunda Makale Yönetim Sistemi veya E-posta yoluyla bilgilendirilmektedir.

Makale derginin yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır (Kelime aralıklarından atıf ve kaynakça yazımına kadar bütün detaylar yazım kurallarına uygun olmalıdır).

Makale süreç akışı şu şekildedir:

YAZARLARIN ETİK SORUMLULUKLARI

Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen çalışmalarda bilimsel atıf kurallarına azami özen gösterilmesi gerekmektedir.

Adli Bilimler ve Suç Araştırmaları Dergisinde yayımlanan yazıların fikri sorumluluğu yazarlara aittir. Dergiye gönderilen çalışmalarda, etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.

Gönderilen makalenin bir kısmı ya da tamamı başka bir yerde yayınlanmamış, yayınlanmak üzere başka bir yere yollanmamış olmalıdır.

Tüm yazarlar ilgili makaleyi okumuş, onaylamış ve dergiye yayınlanmak üzere gönderildiğinden haberdar olmalıdır.

Makale yazar/lar tarafından yazılmış, özgün bir çalışma olması gerekmektedir.

Dergiye gönderilen çeviri makale çalışmalarında orijinal makalenin yazarından ve yayıncı kuruluşundan izin alındığını gösteren belgenin sunulması gerekmektedir.

Yazar/lar makalenin telif hakkını, makalenin Adli Bilimler ve Suç Araştırmaları Dergisinde yayınlanmasına karar verildiğinden itibaren dergiye devretmiş sayılır. Yazar/yazarlar derginin yazı işlerinden izin almadan makaleyi başka bir platformda (dergi, editoryal kitap, internet sitesi, blog vb.) yayınlayamaz.

Yazar/lar bilimsel etiğin bütün unsurlarını yerine getirmek üzere makale ile birlikte “İntihal Denetim Raporu”nu ve “Makale telif ve etik sözleşmesi”ni mutlaka doldurarak sistem üzerinden dergiye ulaştırmalıdır.

EDİTÖR VE ALAN EDİTÖRLERİNİN ETİK SORUMLULUKLARI

Derginin editörü ve alan editörleri, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan “COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors” ve “COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors” rehberleri temelinde aşağıdaki etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır:

Genel görev ve sorumluluklar

Editörler, Adli Bilimler ve Suç Araştırmaları Dergisinde  yayınlanan her yayından sorumludur. Bu sorumluluk bağlamında editörler, aşağıdaki rol ve yükümlülükleri taşımaktadır:

Okuyucu ile ilişkiler

Yazarlar ile ilişkiler

Editörlerin yazarlara karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:

Hakemler ile ilişkiler

Editörlerin hakemlere karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:

Uluslararası Danışma kurulu ile ilişkiler

 

Yazım Kuralları

Yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. Türkçe makalelerin yazım ve noktalamasında ve kısaltmalarda Türk Dil Kurumu internet sitesindeki Güncel Sözlük ve Yazım Kuralları esas alınır. Gönderilen yazılar dil ve anlatım açısından bilimsel ölçülere uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır.

Makaleler aşağıdaki kısımları içermelidir:

•         Başlık: Türkçe ve İngilizce

•         Özet: Türkçe ve İngilizce (her biri 200-300 kelime)

•         Anahtar Kelimeler: Türkçe ve İngilizce (her biri 3-8 kelime)

•         Metin: Giriş, bölüm başlıkları ve sonuç: Türkçe veya İngilizce 

•         Kaynakça

Metinlerde yukarıda sayılan tüm unsurlar, kaynakça hariç aşağıdaki şekilde olmalıdır:

Yazı karakteri Times New Roman, 11 punto, satırlar bir buçuk aralıklı, açıklamalara ilişkin dipnotlar 9 punto ve tek aralıklı yazılmalıdır.

Kitap incelemelerinde aşağıdaki hususlara ayrıca dikkat edilmelidir;

Kitap inceleme metinleri 1000 ile 1500 kelime arasında olmalıdır.

Başlık bilgilerinde tanıtım veya incelemesi yapılan eserin adı, yazarı, yayımlandığı şehir ve yayınevi, yayım yılı ve ISBN numarası yazılmalıdır.

Kitap inceleme veya tanıtımı yapan yazarın adı makale başlığının alt satırının sağ köşesine italik koyu, 11 punto olarak yazılmalı; unvanı, görev yeri ve elektronik posta adresi dipnotta (*) işareti ile 9 punto yazılarak belirtilmelidir.

Kitap tanıtımı bir eserin sırf özeti değil, eleştirel olarak değerlendirmesi olmalıdır. Kitap tanıtımı yapan yazar kitapla aynı fikirde olabilir veya kitabın fikirlerine karşı çıkabilir veya kitabın sunduğu bilgilerde, yargılarda veya yapıda örnek teşkil eden veya eksik kalan yönleri belirtebilir. Kitap tanıtımı yapan yazar ayrıca kitapla ilgili düşüncelerini de açık bir şekilde ifade etmelidir.

Kitap incelemesi, bir kitaptan ortaya konulan en önemli noktalara ışık tutularak bunların eleştirel olarak tartışılmasıdır. Kitap incelemesi giriş, kitabın özeti, eleştirel tartışma ve sonuç gibi genel bir yapıyı takip etmelidir.

Sayfa Düzeni

Metin içinde yazı tipi 11 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılmalıdır. Sayfa Yapısı A4 boyutlarındaki kâğıdın üst, alt, sağ ve sol boşlukları 2,5 cm (0.98 inç) bırakılarak, iki yana dayalı, satır sonu tirelemesiz şekilde olmalıdır. Paragraf arası, ilk satır 1.25, paragraflar arası önceki 3 nk, sonra 3 nk, iki yana dayalı, satır aralığı bir buçuk olmalıdır. Sayfa numaraları alt sağda verilmelidir.

Temel Başlıklar (Birinci Düzey) ortalı ve bold yazılmalıdır. Kendisinden önce ve sonra bir satır boşluk bırakılmalıdır.

İkinci Düzey Başlıklar, sola dayalı ve bold yazılmalıdır. Kendinden önceki paragraftan bir satır boşluk ile ayrılmalıdır.

Üçüncü Düzey Başlıklar, Sola dayalı bold yazılmalıdır. Sonuna üst üste iki nokta konmalı ve paragraf başlığın hizasından devam etmelidir. Kendinden önceki paragraftan satır boşluğu ile ayrılmamalıdır.

Dördüncü Düzey Başlıklar, Sola dayalı, bold ve italik yazılmalıdır. Sonuna üst üste iki nokta konmalı ve paragraf başlığın hizasından devam etmelidir. Kendinden önceki paragraftan satır boşluğu ile ayrılmamalıdır.

Beşinci Düzey Başlıklar, Sola dayalı ve italik yazılmalıdır. Sonuna üst üste iki nokta konmalı ve paragraf başlığın hizasından devam etmelidir. Kendinden önceki paragraftan satır boşluğu ile ayrılmamalıdır.

Beş düzeyden daha fazla başlık oluşturulması önerilmemektedir.

 

Atıf ve Kaynakça Yazımı

Atıf

Metin içi yöntemde parantez içinde kaynak gösterimi yapılır. Atıflar makalede kullanılan punto ile yazılır. Bu yöntemde, metin içinde alıntı sonrasında (Yazarın Soyadı, Basım Yılı: Sayfa Numarası) parantez içinde verilir. Bir eserden veya mülakattan doğrudan alıntı yapılması durumunda alıntı 3 satırdan az ise cümle içerisinde kullanılır; 3 satır ve daha fazla ise ayrı bir paragrafta belirtilir. Bu paragraf tek aralıklı, 9 punto ve her iki taraftan 1.25 cm içeriden hizalı yazılır.

Atıf Örnekleri

Tek yazar

(Aras, 2011, s. 236)

İki yazarlı

(Kazgan ve Ulçekno, 2003, s. 32)

Üç ile beş yazar arası

İlk sefer atıf yaparken tüm yazarların adı listelenir;  (Kernis, Cornell, Sun, Berry, ve Harlow, 1993). Sonraki atıflarda ise sadece ilk yazarın adı belirtilip “vd.” ifadesi kullanılır.  (Kernis vd., 1993, s. 42)

Altı ve daha fazla yazarlı metinler

Altı ve daha fazla yazarlı metinlerde, sadece ilk yazarın adı kullanılıp sonrasında “vd.” ifadesi kullanılır: (Harris vd., 2001, s. 112)

Yazar olarak bir kurum

İlk atıfta kurumun tam adı açık bir şekilde belirtilerek yazılır: (Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği, 2000, s. 3), sonraki atıflarda ise kısaltması (AKTT, 2000, s.) yazılır. Kurum literatürde kısaltılmış ismiyle biliyorsa ilk atıfta da kısaltma ile kullanılabilir. (EGM, 2000, s. 12)

Editörlü kitaptan bölüm (Bölüm yazarı dikkate alınır)

(Karaışık, 2008, s. 40)

Yazarsız çalışma

(Bilimsel Makaleler Hazırlama, 2000, s. 45)

Standartlar

(TS-40561, 1985, s. 6)

Resmi Gazete

(Başlık, Yıl)

Yazarı olmayan internet dokümanı

(www.hurriyet.com.tr, 2012)

Aynı yazarın farklı yıl birden çok çalışması

(Tekin, 2011, s. 220; 2013, s. 30)

Aynı yazarın aynı yıla ait birden fazla eseri

(Heper, 1999a, s. 165) ve (Heper, 1999b, s. 140)

Aynı soyadlı iki yazar

(Ö. Aslan, 2000, s. 6; M. Aslan, 2010, s. 71)

Birden fazla kaynaktan yararlanma

(Aytekin, 2004, s. 71; Küçük, 2008, s. 87)

Orijinal kaynağa ulaşılamaması durumunda

(Metin içinde bahsedilirse) İnalcık’a göre (akt. Hanioğlu,2012, s. 40)

(Metin içinde bahsedilmezse) (İnalcık’tan akt. Hanoğlu, 2006, s. 40)

Kişisel iletişim vasıtasıyla ulaşılan mülakatlar, mektuplar, e-mailler

Kişisel iletişim vasıtasıyla ulaşılan mülakatlar, mektuplar, e-maillerde, kişisel iletişim kurulan kişinin adı ve görüşmenin tarihi belirtilmelidir. Ancak, kişisel iletişim yoluyla elde edilmiş veriler kaynakçaya eklenmemelidir:(N. AlSayyad, kişisel iletişim, 25 Mart 2018)

Dipnotlar ve sonnotlar

APA yazım stilinde, dipnot ve sonnot kullanımı pek tercih edilmemektedir. Bundan dolayı mümkün olduğu kadar az dipnot kullanılmalıdır. Yalnızca çok elzem bir açıklayıcı not gerektiğinde dipnot kullanılmalıdır.

Önemli not: APA atıf ve kaynakçada “and” yerine “&” kullanılmasını önermektedir. Ancak Türkçede “&” sembolü “ve” yerine kullanılmadığından, Türkçe olarak yazılan metinlerde atıf yaparken ve kaynakça yazarken “&” sembolü kullanılmamalıdır.

Ayrıca, üç kişiden çok yazarlı metinlere atıf yaparken APA “et al.”  (Kernis et al., 1993, s.65) kullanılmasını önermektedir. Ancak Türkçe’de “et al.” yerine “vd.” (Kernis vd., 1993, s. 65) kullanılmalıdır.

Bununla birlikte, eğer değerlendirilmek üzere Adli Bilimler ve Suç Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen çalışma İngilizce hazırlanmışsa, bu metinlerde atıf ve kaynakçada APA standartlarına uygun olarak “and” yerine “&” sembolü ve “et al.” kullanılmalıdır.

 

Kaynakça

Kaynak bilgileri verilirken yazar(lar)ın önce soyadı sonra adı yer alır. İki yazarlı bir kaynak- ta yazarlar arasına “ve” bağlacı konur. İkiden fazla yazarlı eserlerde ise yazarların arasına noktalı virgül (;) konulup son yazardan önce “ve” bağlacı konulur.

Yazarlar soy ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazarların soyadları ve adlarının ilk harfi büyük yazılır. Kullanılan kaynağın künye bilgileri açık olmalıdır. Çok basımlı kitaplarda baskı sayısı yazılır. Yabancı kaynaklarda, künye bilgilerinin tamamı kaynağın yazım dili ile yazılır, Türkçeleştirme yapılmaz.

Kaynakça Örnekleri

Kitap, temel biçim

Yazar, A. A. (Yayın yılı). Çalışma adı. Yer: Yayıncı.

Tek yazarlı kitap

Özbudun, E. (2008). Anayasalcılık ve demokrasi. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.

İki yazarlı kitap

Alkın, S. ve Özer, K. (2011). Muhafazakarlığın farklı boyutları. Ankara: Kadim Yayınları.

Üç ile yedi yazar arası kitap

Yazar1, A.A., Yazar2, A.A., Yazar3, A.A., Yazar4, A.A., Yazar5, A.A. ve Yazar7, A.A. (Yayın yılı). Kitabın adı. Yer: Yayıncı

Süreli yayında makale, temel biçim

Yazar, A. A., Yazar, B. B., ve Yazar, C. C. (Yıl). Makale adı. Dergi adı, cilt. No (sayı no), sayfa/lar. doi:http://dx.doi.org/xx.xxx/yyyyy

Tek Yazarlı Makale

Ayhan, U. (2016). Yeni güvenlik konsepti ve güvenliği sınır ötesinde karşılama. Güvenlik Çalışmaları Dergisi. 18, (3-4), s.26-41.

İki yazarlı süreli yayın

Wegener, D. T. ve Petty, R. E. (1994). Mood management across affective states: The hedonic contingency hypothesis. Journal of Personality and Social Psychology, 66, 1034-1048.

Üç ile yedi yazar arası süreli yayın

Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., Harlow, T. ve Bach, J. S. (1993). There's more to self-esteem than whether it is high or low: The importance of stability of self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 1190-1204.

Yazar adı olarak kurum

Emniyet Genel Müdürlüğü. (2000). Polis 1999 Emniyet Genel Müdürlüğü çalışmaları. Ankara: EGM APK Dairesi Başkanlığı, Yayın No.138.

Yazar Adı bilinmiyorsa ya da yoksa

International Tourism Report. (1997). Travel and tourism intelligence. No. 2.

Çeviri

Serra, N. (2011). Demokratikleşme sürecinde ordu: Silahlı kuvvetlerin demokratik reformu üzerine düşünceler. (Şahika Tokel, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.

Hazırlayan

Pamir, N. (Haz.). (1993). Terörizm, kont-terör ve güvenlik. İstanbul: Kastaş Yayınları.

Editörlü Kitap

Yazar, A. A. (Ed.). (Yayın yılı). Kitap adı. Yer: Yayıncı.

Özbek, M. (Ed.). (2005). Kamusal alan. İstanbul: Hil Yayınevi.

Diamond, L. ve Plattner, M. (Ed.). (1996). Civil-military relations and democracy. Baltimore ve London: Johns Hopkins University Press.

Özkol, A. O., Delici, M. ve Özhan, S. (Ed.). (2009). ABD dış politikası. İstanbul: Küre Yayınları.

Editörlü Kitapta Bölüm

Yazar, A. A. (Yayın yılı). Bölüm/makale adı. A. Editör ve B. Editör (Ed.), Kitap adı içinde (sayfa numaraları). Yer: Yayıncı.

Çınar, M. (2011). 2000’li yıllarda Türkiye’de siyaset. A. Demirhan (Ed.), 2000’li yıllarda siyaset ve siyasi partiler içinde (s.136-152). İstanbul: Meydan Yayıncılık.

Yazarsız Süreli

The Economist. (2011). Trade and wages. s. 341, Londra s.74-75.

Sempozyum ve Kongrede Sunulan Yayınlar

Taşagıl, A. (2017). Gök Türk döneminde iç güvenlik meselesine bir bakış. Türk polis tarihinin kökenleri. 1. Uluslararası kolluk tarihi sempozyumu, 15-17 Nisan 2016, Ankara: Polis Akademisi Yayınları, ss. 15 - 32.

Raporlar

Burke, W. F., Uğurtaş, G. (2002). Seismic interpretation of thrace basin. TPAO internal report. Ankara.

Yazarsız Raporlar

Uluslararası Terörizm ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi. (2016). Türkiye’de güvenlik sektörünün dönüşümü: Polisliğin yeniden yapılandırılması. Ankara: Polis Akademisi Yayınları

Seminerler

Lawrence, E. (1983). Gelişmiş ülkelerde sermaye piyasası ve bankaların fonksiyonu. Uluslararası sermaye piyasası ve bankalar semineri. 24-25 Ekim 1983. Çeşme, ss.33-37.

Standartlar

TS-40561. (1985). Çelik yapıların plastik teoriye göre hesap kuralları. Ankara: Türk Standartları Enstitüsü.

Broşür

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. (2006). Enflasyon hedeflemesi. [Broşür].

Gazete

Bardakçı, M. (2016, 16 Aralık). Halep dramı Osmanlı’nın hala devam eden tasfiye mücadelesidir. Haber Türk, s.6.

Online gazete makalesi

Yazar, A. A. (Yıl, Gün Ay). Makale adı. Gazete Adı.

http://www.aaaaaaaaaaa.com/full/url/ adresinden erişildi.

Resmi Gazete

Başlık. (Yıl, Gün Ay). Resmi Gazete (Sayı: xxx). Erişim adresi: http://xxxx

Sözlük

Madde başlığı. (Yıl). Sözlük ismi. Yer: Yayıncı

Ansiklopedi

Yiğit, İ. (2009). Bahri Memluk sultanları. İslam tarihi ansiklopedisi içinde (Cilt. 7, ss. xx-xx). İstanbul: Kayhan Yayınları.

Devlet Dokümanları

Genelkurmay Ateşe Başkanlığı. (2000). 57. piyade alayının tarihçesi. Ankara: Milli Savunma Bakanlığı Arşiv Müdürlüğü. Yayın No: 19175.

Kutsal Kitaplar

Kur’an. Bakara süresi. Ayet 25 (Mealde Basımevi ve meal yazarı belirtilir).

Yayınlanmamış Tezler

Haklı, S. Z. (2014). Liberalizm ve komüniteryanizmde birey fikri: Kar- şılaştırmalı bir inceleme. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi, Ankara

Mahkeme Kararları

Yargıtay H.G.K. 19 Mayıs 1963. E. 4-39, K.59 (Adalet Dergisi, Mart-Nisan 1964). 3-4.

Kişisel Görüşme (Mülakat)

Taşkın, M. Atatürk Mahallesi Muhtarı. (15.01.2017). Mahallenin güvenlik sorunlarının çözümüne ilişkin görüşme. Ankara.

İnternet-Yazar Adı Olarak Bir Kurum

TCMB. (2012). Finansal istikrar raporu. http://www.tcmb.gov.tr/ (E.T.04 Temmuz 2012).

İnternette Yayımlanan Gazete Makalesi

Henninger, D. (2012). The president that time forgot. Wall Street Journal. 28 Haziran 2012. 04 Temmuz 2012 http://online.wsj.com/article/wonder_land.html?mo- d=WSJ_topnav_europe_opinion#articleTabs=article adresinden erişilmiştir.

Elektronik Posta

Beck, A. (2011). (bna@le.ac.uk). Crime prevention report. Ahmet Güney’e kişisel e-posta. 12 Haziran 2011 [aguney53@gmail.com].

Film ya da Video

Valdes, D. (Yapımcı). (1999). F. Darabont (Yönetmen). Green Mile [Film]. ABD: Warner Bros Pictures

Televizyon Programı

Özdemir, C. (Yapımcı). (2012). 5N1K [Televizyon Programı]. 27 Haziran 2012. İstanbul: CNN TÜRK tv.

Sopel, J. & Donovan, T. (Producer). (2012). Political shows [Television Broadcast]. 04 July 2012. London: BBC One.

Ses Kaydı

Selçuk, M. (1999). Aziz İstanbul [CD]. İstanbul: YKY Müzik.

Video Kayıtları

Son Darbe: 28 Şubat. (2012). 2. Bölüm. 65 dak. Türkiye: CNN TÜRK. 2012.

 

Tablolar: Tablo numarası ve başlığı, tablonun bir aralık üstünde yer alır. Başlıkla tablo arasında ayrıca boşluk olmaz. Tablo numaraları (Tablo 1., Tablo 2. vd.) şeklinde verilir. Tablo kelimesi, numarası ve nokta koyu (bold) yazılır. Tablolarda kullanılan verilerin kaynağı, tablonun sol alt köşesinde belirtilir ve koyu olarak “Kaynak:” şeklinde yazılır. Tablonun başlığı ve kaynağı yazılırken sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük yazılır, diğer kelimeler küçük harfle yazılır ve koyu (bold) olmadan yazılır.

 

Örnek Tablo:

Tablo 1. Kara para aklamada kullanılan sektörler

 

Yerleştirme

Ayrıştırma

Bütünleştirme

Bankacılık

x

x

x

Döviz Büroları

x

 

 

Para Transferleri

x

 

 

Menkul Kıymet

x

x

x

Sigortacılık

x

x

x

Kaynak: Aydın, (2010, s.42).

Şekiller: Şekil numarası ve başlığı, şeklin altında yer alır. Şeklin kaynağı şekilden sonra parantez içinde verilebilir.

Örnek şekil:

 

Şekil 1. Almanya, reel kesimde mevcut durum ve beklentiler, (Kaynak: Gürsel ve Balcı, 2011, s.5)

 

Yazışma Adresi / For Correspondence:

Adli Bilimler ve Suç Araştırmaları Dergisi

Polis Akademisi Başkanlığı, Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

Necatibey Caddesi, No:108  06580 Anıttepe/Çankaya-Ankara / Türkiye

Tel: +90 (312) 462 89 86 ● E-mail: absad@pa.edu.tr

http://absad.pa.edu.tr/